Boom des Levens
Welkom op onze website.
  De kleur van de “Boom des Levens” is lering geven, bestudering en verkondiging van de "volle raad Gods"zoals vermeld in handeling 20:27-28.

Dit gebeurt door discipel schap, de beoefening van de geestesgaven en bedieningen, genezing door gebed, bevrijding, dopen in water en in de Heilige Geest.

Wij belijden en wandelen zoals vermeld in matheus 28:18-19 de opdracht van het zendingsbevel.

 Wij houden ons vast aan de Sola Scriptura wat betekent: het Woord alleen.  

Psalm 119:25 “…maak mij levend naar uw woord…”

Het Woord moet levend worden door geloof.

God belooft – de mens gelooft.

Wij geloven in de Schrift waarover Marcus 16:17-18 spreekt.

Dit is de opdracht van de Nieuwtestamentische Gemeente in de wereld van vandaag.

  God zal een volk hebben dat in deze laatste dagen ver genoeg wil gaan met de principes. God heeft Zijn werk aan de Gemeente toevertrouwd om Zijn eeuwig plan te vervullen en Hij zal niet buiten de Gemeente om werken. De zaak van Christus is telkens weer belemmerd, omdat de Gemeente zo vaak van het doel van God is afgeweken.

  De plaatselijke gemeente wordt de zichtbare Gemeente.

  Er kunnen veel mensen lid zijn van de plaatselijke zichtbare gemeenten, wier namen niet in het Boek des levens van het Lam staan geschreven. Een menselijke organisatie neemt mensen op die lid van een gemeente willen worden, maar nog niet wedergeboren zijn. Als je een waarlijk Nieuwtestamentische Gemeente hebt, is de zichtbare gemeente een duplicaat van het Boek des levens van het Lam. Waar we zien dat de zichtbare gemeente niet een duplicaat van de onzichtbare Gemeente is, is dat veroorzaakt door menselijke fouten, zwakheden en beperkingen. We moeten niet vergeten dat wat de mens verwerpt, misschien niet door God is verworpen en wat God aanvaardt, niet altijd door de mens aanvaard wordt.

 Ik persoonlijk geloof wanneer iedere christen in de goddelijke waarheid verder was gegaan en de openbaring van Christus ten volle in hen gestalte kreeg, dat de Gemeente hoger en hoger zou zijn gestegen in haar gezag, invloed en evangelisatie. De Heer heeft mij laten begrijpen dat Hij zeer bewogen is voor de Gemeente maar ook zeer verdrietig is omdat de Gemeente Zijn droom niet begrepen heeft.

 Jezus heeft één droom en dat is te lezen in Johannes 17:22, 23, 24 Staten Vertaling

 “En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, gelijk als Wij één zijn. Ik in hen en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in één, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”

 Het motto van de “Boom des Levens” is 2 Timotheüs 2:2

“En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren.”

 Het doel van ons streven is te komen tot het leven der eerste gemeente ( Handelingen 2:4-47).

 De Boom des Levens is dus de manier waarop Gods voornemen ten uitvoer wordt gebracht zelfs het gezag om God te vertegenwoordigen is afhankelijk van de Boom des Levens. Hoe kun je Zijn gezag uitoefenen als je de Boom des Levens niet hebt en God niet in jou woont als je leven. Deze Boom des Levens is God in Christus als de Geest die ons leven wil zijn. Het is echter Gods bedoeling dat we Hem eten. We moeten Hem als voedsel nemen door Hem te eten (Johannes 4:32, 34).

 Johannes 6:57 b

“Zo zal ook hij die Mij eet, leven door Mij.”De samenkomsten

Vindt plaats in onze huisgemeente, wij beginnen met de lofprijs en aanbidding gevolgd door een leerzame boodschap.

Boodschap varieert van licht tot diepe Woord van de bijbel, waarop een bediening kan volgen.

Na de dienst hebben wij nog "fellowship", waar de koffie /thee met wat lekkers wordt geserveerd.

Na de lunch staat de "Boom"nog open voor een vrijmoedig gesprek met elkaar.